Następnym przykładem zabezpieczenia wykopu jest przebudowa Hotelu Warszawa przy pl. Powstańców Warszawy. Obiekt, w części istniejącej, na kondygnacjach powyżej parteru posiadał konstrukcję stalową, a na poziomach podziemnych żelbetową, posadowioną na stopach.

     Podobnie jak we wcześniej opisanym przypadku realizacji przy ul. Wiejskiej, projekt zakładał wykonanie wykopu pod częścią budynku. Pierwotnie obiekt posiadał w pogłębianej części dwa poziomy posadzki piwnic – płytszy przy ścianie frontowej i głębszy o około 1,5m w dalszej części piwnic. Odkrywki wykazały, że poziom posadowienia stóp fundamentowych obiektu jest bardzo zróżnicowany i wacha się  od 3,30 do 4,75m p.p.t.,  a część istniejących stóp ściany frontowej znajduje się powyżej posadzki piwnicy zlokalizowanej centralnej części budynku. W tym przypadku przegłębienie sięgało do ok. 2,0m poniżej poziomu istniejących fundamentów, co odpowiadało rzędnej ok. 5,2m p.p.t. na zewnątrz budynku (Rys. 2).

     Przyjęto do realizacji rozwiązanie polegające na podbiciu istniejących stóp fundamentowych oraz wykonaniu palisad wypełniających przestrzenie pomiędzy stopami (Fot. 5). Docelowe obciążenia pionowe obiektu miały znaczący wpływ na układ kolumn pod stopami, natomiast możliwe obciążenia chodnika na zewnątrz obiektu zdeterminowały układ kolumn i sposób zbrojenia palisad w przestrzeniach pomiędzy stopami. Kolumny pod stopy fundamentowe wykonywane z poziomu piwnic zbrojono wiązką prętów, natomiast kolumny wykonywane od zewnątrz budynku zbrojono profilami dwuteowymi. W celu ograniczenia ilości oraz przekroju zbrojenia w wykonanych palisadach, jako podparcie wykorzystano belki podwalinowe istniejących ścian osłonowych parteru. Po wykonaniu wykopu, kolumny pod stopami fundamentowymi oraz kolumny palisad podkuto i wyrównano oraz ułożono izolację, a następnie wykonano żelbetowe ścianki dociskowe (Fot. 6)